Asfaltové pásy

Záruka na asfaltové pásy.

 • Oxidované asfaltové pásy - záruka 2 - 5 rokov
 • Modifikované asfaltové pásy - záruka 7 - 10 rokov

Asfaltové pásy sa vyrábajú už od počiatku 19. storočia, patria teda k najstarším izolačným hmotám a sú najrozšírenejším izolačným výrobkom na báze asfaltu. Tieto pásy prechádzajú neustálym vývojom s cieľom zvýšiť ich mechanicko fyzikálne vlastnosti.

Moderné asfaltové pásy sa výrazne odlišujú od menej kvalitných starších pásov a lepeniek, z hľadiska pevnosti, pružnosti a v neposlednom rade aj vzhľadu.

Asfaltové pásy sa skladajú z výstužnej vložky, krycej vrstvy asfaltu a povrchovej úpravy.

Vlastnosti asfaltových izolačných pásov závisia prevažne na typu a materiálu nosnej vložky a na typu asfaltovej krycej hmoty. Podľa typu krycej hmoty rozlišujeme pásy z asfaltov oxidovaných a asfaltov modifikovaných.


Inštalácia šindľov bez použitia klincov – predstavenie Armourbase Thermo AD

Pevné a rovné strešné debnenie je základom pre stabilnú strechu. Najpouživanejším materiálom pri strešných konštrukciách v Európe je drevo. Strešné debnenie sa robí z OSB, preglejok, alebo drevených dosiek, na ktoré inštalujeme podkladový pás a strešné bitúmenové šindle, ktoré do dreveného debnenia kotvíme klincami. 

Avšak v niektorých častiach sveta, napríklad v južnej Európe, Afrike, na Strednom východe, alebo v juhovýchodnej Ázii, sú strešné konštrukcie a debnenia vyrobené z pevného betónu (drevo je nedostatkový tovar). Ľudia potrebujú v týchto oblastiach stavať pevné domy a strešné konštrukcie, aby sa chránili pred nepriaznivým počasím, silným vetrom a teplom. Použitie betónu im  poskytuje istotu.

Pri konštrukcii betónovej strechy je potrebné najskôr pripraviť podpornú konštrukciu pre zamýšľanú strechu. Tieto podporné konštrukcie môžu byť buď odnímateľné formy (debnenie), alebo izolačné betónové formy, ktoré sa stanú súčasťou novej strechy. Do pripravenej podpornej konštrukcie sa naleje betónová zmes a vystuží sa oceľovými tyčami/roxormi, ktoré slúžia ako akýsi skelet pre finálny betón. Ploché betónové strechy sa vytvárajú pomerne "jednoducho", zložitejšie šikmé strechy si vyžadujú projekotvanie a špeciálny dizajn, aby vyhovovali požadovanému štýlu bývania.

Betónovú strechu je možné pokryť akýmkoľvek  strešným materiálom, ktorý jej dodá požadovaný vzhľad. Betónová strecha samozrejme vyžaduje väčšiu statickú podporu ako typická drevená. Váži oveľa viac, takže vonkajšie steny musia byť schopné uniesť obrovskú záťaž. Môžu sa využiť interiérové nosníky, ale z konštrukčného hľadiska je najlepšie, keď betónové steny, podlaha a strecha tvoria jednotný pevný plášť. Ak betónová strecha nie je správne podopretá, môže sa zrútiť, najmä ak je vystavená dodatočnému namáhaniu, napríklad zemetraseniam.

IKO šindle na betónových šikmých strechách

Na jar 2021 ponúkne IKO 2 riešenia, ako inštalovať asfaltové šindle na betónové šimé strechy. Kotvenie šindľov špeciálnymi klincami do betónu je prvou alternatívou pre sklony > 15 °. Pre sklony striech > 4 ° - 15 ° sa šindle nemôžu mechanicky kotviť. Šindle IKO je možné nataviť horákom na špeciálný podkladový pás Armourbase Thermo AD, ktorý funguje ako hydroizolačná vrstva a má špeciálnu vrchnú vrstvu, na ktorú sa šindle nalepia natavením horákom.

Asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu

Oxidované asfalty sa pripravujú z mäkších primárnych asfaltov a destilačných zvyškov prefukovaním vzduchom pri teplotách 250 až 300 °C. Počas oxidácie prebiehajú v štruktúre asfaltu chemické zmeny, ktoré spôsobujú zmeny fyzikálnych vlastností. Vznikajú výrobky menej citlivé na teplotné zmeny a zvyšujú sa hodnoty bodu mäknutia. Tieto výrobky sa uplatňujú predovšetkým v izolačnej technike a čiastočne aj v cestnom staviteľstve a pri náterových látkach.

Asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu

Asfalty modifikované prísadou polyméru patria medzi nové druhy kvalitných asfaltových výrobkov. Surovinou na ich výrobu je primárny asfalt, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (kaučuky) alebo plastoméry (termoplasty). Pridaním týchto látok sa podstatne menia termoviskózne a elastoviskózne vlastnosti pôvodného asfaltu a získavajú sa materiály s lepšími užívateľskými vlastnosťami, sú napríklad odolnejšie proti starnutiu a pružnejšie. Vyššia viskozita modifikovaných asfaltov spôsobuje horšiu spracovateľnosť, ktorá si na zabezpečenie úspešnej aplikácie vyžaduje prísnejšie dodržiavanie technologických predpisov. Vzhľadom na ceny modifikačných prísad budú silne modifikované asfalty vždy drahšie, majú však lepšie vlastnosti a sú trvácnejšie.

Plastický typ modifikácie pomocou ataktického polypropylénu (APP)

Množstvo modifikačnej prísady se pohybuje od 15 do 30 %. Pásy tohto typu vynikajú dlhou životnosťou, odolnosťou voči vysokým teplotám (až do cca 140 °C), voči UV žiareniu a starnutiu. Ohybnosť za chladu vyhovuje až do cca -20 °C. Prieťažnost APP hmoty bez vložky dosahuje cca 50 %. Plastický charakter modifikácie však spôsobuje, že po natiahnutí sa pás nevracia do pôvodného tvaru. Pásy tohto typu sa navrhujú tam, kde rozhoduje trvanlivosť a kde izolačný povlak nie je vystavený nadmernému mechanickému zaťaženiu. Pásy s plastickou modifikáciou bývajú lacnejšie ako s elastickou modifikáciou, ich vlastnosti pri nízkých teplotách sú však horšie.

Plastický typ modifikácie pomocou ataktického polypropylénu (APP)

Tento typ pásov je elastický i pri teplotách hlboko pod nulou. Až do cca -35 °C sa netrhajú a nelámu. Vynikajú vysokou flexibilitou a ťažnosťou, ktorá môže dosahovať aj niekoľko stoviek ppercent (bez vložky). Po natiahnutí sa vracia do pôvodného tvaru. Avšak tepelná stálosť 100 °C je horšia ako u APP pásov a taktiež odolnosť voči UV žiareniu je nižšia. U kvalitných pásov by se mal obsah elastickej modifikácie pohybovať medzi 7 a 15 %. Ak poklesne pod 7 %, chová sa asfalt za nižších teplôt skoro ako bežný asfalt oxidovaný. Vyšší obsah modifikačnej prísady dává asfaltu aj samozaceľujúce schopnosti napr. pri bodovom prerazení. Väčšina pásov sa vyrába s nosnou vložkou, ktorá ovplyvňuje mechanické vlastnosti pásu, predovšetkým pevnosť v ťahu a ťažnosť.

Klasické nastaviteľné asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu - typ S

Názov výrobku Popis výrobku kg/m2 Nosná vložka m2/balík m2/paleta Cena za m2 s DPH

Asfaltované pásy bez krycej vrstvy - typ A

Názov výrobku Popis výrobku kg/m2 Nosná vložka m2/balík m2/paleta Cena za m2 s DPH
Char-bit A 330 H nepieskovaná SHL 30,00 900 1.95 EUR

Vrchné SBS modifikované pásy NEXLER

Názov výrobku Popis výrobku kg/m2 m2/rol m2/paleta Cena za m2 s DPH
NEXLER PJ 52H/6m SIVA 6 144 10.61 EUR
NEXLER PREMIUM 53 H/5m BORDO 5 120 11.92 EUR
NEXLER STICK /10m- samolep. 10 240 7.20 EUR

Penetračný asfaltový náter

Názov výrobku Popis výrobku kg/m2                       kg/pal ks/paleta Cena za ks s DPH
Penetral ALP/9 penetračný náter 9kg/kus 75 ks/pal 40.59 EUR

Na uvedené ceny poskytujeme výrazné zľavy.

 • Oxidované asfaltové pásy - záruka 2 - 5 rokov
 • Modifikované asfaltové pásy - záruka 7 - 10 rokov
Technologický predpis je určený pre montáž hydroizolačných asfaltových pásov, určených k tvorbe hydroizolácii plochých striech.

Hydroizolačné membrány doporučujeme použiť pri riešení nových striech, ale aj pri rekonštrukciách jestvujúcich strešných plášťov.
Pri sanácii strešného plášťa je potrebné posúdiť funkčnosť jestvujúcich vrstiev strešnej konštrukcie s ohľadom na tepelnotechnický stav, kondenzáciu vodných pár, stanovenie ročnej bilancie skondenzovanej a odparenej vlhkosti a prípadne zvoliť demontáž jestvujúcich vrstiev, alebo vhodné technické riešenie zabezpečujúce funkčnosť strešného plášťa a splnenie požiadaviek príslušných STN.

Manipulácia a skladovanie

Hydroizolačné asfaltované pásy Valli Zabban musia byť pred použitím skladované na suchom mieste. Rolky sa skladujú zásadne na stojato, uložené na paletách a prikryté dobre utiahnutými nepremokavými plachtami. Priesvitné a čierne plastikové plachty nesmú byť vystavené priamemu slnku. Pri montáži nikdy nepoužívajte vlhké alebo mokré asfaltované pásy. Všetky rolky musia byť takto skladované, aby sa zabránilo ich deformácii, alebo poškodeniu. Deformované rolky rozviňte na streche a nechajte vplyvom slnečného žiarenia uvolniť. Pred montážou hydroizolačného pásu, vyrežte z neho všetky poškodené miesta. Všetky vyznačené továrenské spoje musia byť vyrezané a prekryté ďalším pásom.

Postup pri chladnom počasí

Ak teplota vonkajšieho prostredia klesne pod +5°C venujte manipulácii a skladovaniu membrán zvýšenú pozornosť. Membrány pred montážou skladujte vo vyhrievaných kontajneroch, alebo budovách. Vonku majte pripravené len tie rolky, ktoré potrebujete na okamžitú montáž. Pri chladnom počasí rolky nikdy nehádžte, náhle nárazy môžu spôsobiť prasknutie bituménu. ROLKY SAMOSTATNE, ANI NA PALETÁCH NEUKLADAJTE NA SEBA !!!

MONTÁŽNE POSTUPY

Povrch, na ktorý budete montovať membrány Valli Zabban musí byť pevný, suchý a hladký, bez úlomkov a sypkého materiálu. Zhotovený podľa príslušných noriem a technických predpisov.
Pokrývanie začnite v najnižšom bode strešného plášťa s tak zhotovenými prekrytiami, že voda bude tiecť ponad pokrytia. Nie je dovolená taká montáž, že voda tečie proti prekrytiu. Pri sklonoch striech väčších ako 25%, membrána môže byť ukladaná vertikálne s prekrytím rovnobežným so sklonom strechy. Na stenách a zvislých plochách rozprestrite kryciu vrstvu cez celú šírku šikmej plochy - nábehu a vytiahnite min. 50 mm na stenu alebo na zvislú plochu. Membránu natavte k zvislej a vodorovnej ploche. Mala by však ostať nenatavená k čelnej ploche nábehu. Bočné prekrytia majú byť 100 mm a koncové 150 mm. Pred natavením asfaltovanej membrány naneste základný penetračný náter na povrch kovov, betónu a iné pórovité povrchy a nechajte dôkladne zaschnúť. Náter naneste v množstve, aké doporučuje výrobca. Na konci každého pracovného dňa ochráňte okraje hydroizolačných membrán v mieste ukončenia proti vnikaniu vody a vlhkosti. Okraj ukončenej hydroizolačnej membrány ochráňte 200 mm širokým pásom membrány nastaveným k okraju ukončenia hydroizolačnej membrány a opatrne nataveným k strešnému plášťu. Pred začatím prác na druhý deň tento pás odstráňte. Pri systéme voľne ukladaných membrán, s postupom prác zaťažujte položené membrány vhodným spôsobom. Predídete tak prípadnému poškodeniu membrány vplyvom vetra. Pred natavením membrány rozbaľte rolku a membránu nechajte voľne ležiacu, až sa nevystrie vplyvom tepla.

Pri montáži membrán rozoznávame dva základné spôsoby:

 • plošne natavené
 • voľne ložené a zaťažené

APP modifikované membrány nikdy nepokladajte s horúcim stavebným asfaltom.

Membrány plošne natavené

Práce začnite v najnižšom bode strešného plášťa, položte rolku a úplne ju rozrolujte. Takto vystretý pás natavte presne do polohy montáže. Potom obidva konce opatrne zrolujte k stredu.

Pri použití horáka, nasmerujte plameň na povrch vinutej časti rolky, až kým tento nedosiahne potrebnú aplikačnú teplotu (cca 170°C). Plameňom prechádzajte zo strany na stranu a membránu postupne rozvíjajte a pritláčajte k spodnej ploche. Ak je povrch membrány nahriaty, vzniknú lesklé plochy . Vznik dymu je znakom prehriatia materiálu. Opakujte postup s ďalšími rolkami, dodržiavajte bočné prekrytie najmenej 100 mm a koncové prekrytie min. 150 mm. Opáľte a nahrejte celú šírku rolky, potom 100 mm široký pás v mieste prekrytia na predtým položenej membráne. Všetky prekrytia zahlaďte okrúhlym plochým hladítkom. Nahriatím vrchného prekrývaného pásu s použitím prebytku materiálu - asfaltu - vytvorte hladký povrch obruby. Pri strešných sklonoch väčších ako 25% môže byť membrána položená vertikálne s prekrytím rovnobežným so sklonom strechy.

Membrány voľne ložené

Pri tomto systéme sú len krajné a bočné prekrytia opálením a natavením prilepené k podkladnej vrstve tak, že membrána strešnej krytiny je nezávislá na akomkoľvek pohybe konštrukcie. Membrána je plošne natavená a prilepená na všetky steny, zvislé plochy a výstupy, aby bolo zabezpečené vodotesné prekrytie celého obvodu. Na takto natavené a prilepené membrány uložte zaťažovaciu o hmotnosti min. 50 kg/m2.

Pri konštrukcií strešného plášťa je potrebné uvažovať so zaťažením od toho systému na nosný systém objektu. Pri rekonštrukciách doporučujeme písomné potvrdenie od generálneho projektanta, alebo autorizovaného statika, či stavebného inžiniera, že strešná konštrukcia, ako aj nosný systém budovy toto zaťaženie prenesie. Toto osvedčenie musí byť vystavené pred začatím prác.

Materiál pre zaťaženie

Doporučujeme použiť prírodné ťažené kamenivo (riečny štrk) frakcie 16 - 32 mm.

PREKRYTIE ŠPÁR

Doporučujeme použiť prírodné ťažené kamenivo (riečny štrk) frakcie 16 - 32 mm.

Všeobecne

Špárou sa rozumie kút pri prechode zo strešnej roviny do zvislej plochy (atiky, nadstrešné murivo, komíny...). Fabióny, alebo šikmé podložky v kútoch sa nevyžadujú, ale doporučujú. Šikmé podložky by mali byť jemne prilepené k nadstrešnému plášťu pred montážou strešnej membrány. Šikmé podložky musia byť pokryté základnou vrstvou, alebo by mali byť vyrobené z ohňovzdorného materiálu. Drevené ukončovacie profily musia byť osadené pri všetkých voľných ukončeniach strešných vrstiev (odkvapy, dilatácie, otvory v streche...), aby sa zabránilo samovoľnému prehýbaniu strešných membrán, zabezpečilo ukončenie vrstiev strechy a umožnilo uchytenie štrkových zarážok. Drevené ukončovacie profily sú rovnakej hrúbky ako tepelná izolácia. Ukončenie membrány na zvislých plochách nad rovinou strechy je v min. výške 200 mm. Pri použití vhodného prekrývacieho profilu na ukončenie membrány, má byť prekrytie plechom min. 100 mm. Pri vytiahnutí membrány na nadstrešné murivo do výšky vyššej ako 450 mm nad rovinu strechy, musí byť ukončenie membrány vhodným profilom, mechaniky kotveným do muriva.

Montáž

Membránu, ktorá presahuje pás šikmej plochy (fabiónu) pritavte k ploche nadstrešného muriva a strechy tak, aby na šikmej ploche (fabióne) ostala voľne položená. Na prekrývanie špár a šikmých podložiek v kútoch, používajte membrány hrúbky 4 mm s polyesterovou nosnou vložkou. Tieto pásy musia mať taký rozmer, aby na zvislej a vodorovnej ploche boli celoplošné natavené v ploche min.100 - 150 mm širokej. Bočné prekrytia jednotlivých pásov nesmú byť užšie ako 100 mm a musia byť v tejto šírke natavené plošné s použitím roztopeného asfaltu zahladeného okrúhlym hladítkom. Úplnosť a celoplošné prekrytia skontrolujte nadvihnutím voľného pásu. Nepritavené úseky znova nahrejte a zatlačte tak, aby spod membrány vytekal roztavený asfalt. Ohrejte vrchnú plochu prekrytia. Z ohriatej plochy hladítkom s citom stiahnite asfalt a vtlačte pod miesto prekrytia. Takto vytvorte hladké zaoblenie. Ak sú použité pre prekrývanie špár dva pásy pre maximálnu ochranu vertikálnych plôch, pásy pokladajte oddelene zospodu nahor, pričom horný pás prekrýva spodný minimálnou šírkou 50 mm.

Riešenie dilatácií

Výška nadmurovky dilatácie by mala byť vysoká min.200 mm. Strešná membrána a pásy pre prekrývanie špár inštalujte tým istým spôsobom ako vertikálne stenové prekrývanie. Na drevenom vyvýšení dilatácie majú byť obidve vrstvy strešnej membrány a prekrývania špár priklincované pozdĺž vrchného okraja v intervaloch 150 mm a vrstva prekrývania špár musí kompletne prekryť všetky klince

Odvetrávacie komínky

Odvetrávacie komínky musia byť čisté, bez zbytkov hrdze a natreté základným náterom z asfaltu - penetračným náterom. Kryciu vrstvu a kusy pre prekrývanie špár režte opatrne aby bolo zabezpečené dobré uloženie a vodotesnosť. Kusy pre prekrývanie špár narežte podľa obrázka č.13. V krycej vrstve vyrežte dieru na uloženie vetracieho komínka a membránu inštalujte potom normálnym spôsobom. Prstenec ma byť min. 150 mm široký (100 mm na trubke a 50 mm na základni) a musí mať prstové výrezy. Ohrejte asfaltový pás a prilepte k trubke, ohrejte prstové výrezy a pritavte ich k podkladu. Vytlačeným asfaltom zapracujte všetky spoje.
Druhý kus prekrývania špár vyrežte vo veľkosti minimálne 200 mm v obidvoch smeroch od okraja rúry. Do stredu kusa vyrežte dieru o priemere komínka. Nasuňte tento kus na komínik, nahrejte ho súčasne s podkladom a uložte na definitívne miesto. Ohrievajte a súčasne zatierajte asfalt okolo komínka, ako aj vonkajšie okraje, aby ste zabezpečili dokonalú ochranu vodotesnosti spoja. Pre prekrývanie špár, dilatačné a vyrovnávacie spoje, ako aj iné práce pri rôznych detailoch, používajte zásadne pásy s polyesterovou nosnou vložkou a s dostatočným množstvom asfaltu!

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 1. V blízkosti pracovného miesta majte vždy pripravené funkčné hasiace prístroje.
 2. Presvedčte sa, či horák, hadice, tlakové nádoby sú v poriadku a či regulátory sú správne nadstavené.
 3. Pre všetky horáky musíte mať pripravené stojany, ktoré zabezpečia, aby plameň nesmeroval na strechu, keď sa horák používa. Presvedčte sa, či stojany sú na voľnom priestranstve a či plameň nemôže prísť do kontaktu so susednými materiálmi, stavebnými konštrukciami, alebo mechanizmami.
 4. Hadice pre dopravu plynu položte tak, aby neboli v mieste, kde budete asfaltované pásy natavovať. S horákom nemanipulujte nad nimi, nestláčajte ich a nedovoľte žiadny kontakt hadíc s plameňom.
 5. S horákmi sa nehrajte a zbytočne s nimi nemanipulujte. Plameň môže okamžite zapáliť odev a pokožku.
 6. Pracovné oblečenie noste riadne pozapínané. Uvoľnené nohavice, rukávy na košeli, alebo plátené tenisky pri styku s ohňom môžu okamžite vzbĺknuť.
 7. Po skončení práce, alebo jej časti sa presvedčte, či nie je vidieť vo Vašom okolí dym, prípadne plameň. Materiál môže tlieť celé hodiny pred zapálením.
 8. Nedovoľte, aby plameň prišiel do styku s horľavými materiálmi, ako je drevo, stará izolácia a vysušená strešná krytina. Zabezpečte, aby bola najskôr prevedená základná vrstva, ak to technologický predpis vyžaduje. Natrite starú hydroizolačnú vrstvu tak, ako je to predpísané. Pred montážou novej asfaltovanej membrány nechajte náter úplne vyschnúť.
 9. Pri zdvíhaní plynových nádob na strechu používajte len predpismi dovolené a odskúšané zdvíhacie zariadenie. Nedávajte nosné lano do blízkosti ventilu na tlakovej nádobe. Plyn je pod tlakom a ak sa ventil poruší, bude fungovať ako tryska.
 10. Po celý čas v práci dodržujte súvisiace bezpečnostné normy a predpisy.

Dokumenty

Odkazy